Zadzwoń

Dyżur terapeutyczny dla wszystkich zainteresowanych leczeniem bez wcześniejszej rejestracji w każdą środę i piątek spotkanie z terapeutą od godziny 14:00 do godziny 16:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
www.korterapia.pl

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest 

Kujawski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii "Kort" SP. z o.o.
NIP 556 276 84 47; REGON 367144973
88-100 Inowrocław ul. Wałowa 36-40

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH LUB INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email konktakt@korterapia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator danych wyznaczył osobę pełniącą funkcję Inspektora ochrony danych – Arnold Paszta, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail arnold.partner@gmail.com  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

SKĄD OTRZYMUJEMY DANE?

W większości przypadków dane przekazywane są przez pacjenta.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, dane osobowe mogą być uzyskiwane od osób bliskich, Policji, Sądu, innych służb.

 

JAKIE TWOJE DANE PRZETWARZAMY?

Udzielając świadczenia zdrowotnego przetwarzamy: imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL). Jest to konieczne do potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia jak również inne dane ważne ze względu na ustalenie terapii. Zbieramy te informacje, które są niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy terapii.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczeń).

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dane mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Możemy przetwarzać dane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Realizujemy prawa jako pacjenta.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej.

Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE?

Dane możemy udostępniać podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług teleinformatycznych, usług prawnych, usług archiwum itp. - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie na nasze polecenie.

Nie przewidujemy udostępnienia Twoich danych do innego państwa.

 

CZEGO MOŻNA OD NAS ŻĄDAĆ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Pani / Panu prawo:

 • dostępu do danych osobowych - uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
 • sprostowania danych osobowych - żądania od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • usunięcia danych osobowych - żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

CZY TRZEBA PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej.
Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. 

 

CZY DANE BĘDĄ PRZETWARZANE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA?

Nie stosujemy przetwarzania danych bez udziału człowieka to jest w sposób zautomatyzowany.

 

DEFINICJE I SKRÓTY

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 Z Dnia 27 Kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE;

USTAWA O PRAWACH PACJENTA - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

ROZPORZĄDZENIE MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

 

ZGODNIE Z RODO MACIE PAŃSTWO NASTĘPUJĄCE PRAWA:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO) w każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy, celu, jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie. Macie Państwo prawo do żądania od AD bezpłatnej kopii swoich danych osobowych. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) macie Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem UE lub prawem narodowym. Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 • Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO) macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.
 • Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO) udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMOGU BĄDŹ DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych):

 • wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się̨ z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jeżeli dane są zebrane w celu podjęcia działań przed i zawarcia umowy;
 • dobrowolne, w przypadku, gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;